ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ NICKNAME

Είσαι ένα σουτ μακριά από το να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου!

nickname logo image

Συμπλήρωσε το nickname σου στο παρακάτω πεδίο:

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα έγκυρο nickname
loader
Κάτι πήγε στραβά! Δοκίμασε ξανά αργότερα.
Το username υπάρχει ήδη!
Η επιλογή σου αποθηκεύτηκε!
Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία
Κάτι πήγε στραβά! Δοκίμασε ξανά αργότερα.
Η επιλογή σου αποθηκεύτηκε!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟ NBA ID!

Ανακάλυψε αποκλειστικά προνόμια για όλα τα μέλη. Let’s go!

Για τον Διαγωνισμό με την ονομασία «Κληρώσεις» που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «NBA Properties, Inc», η οποία εδρεύει στο Olympic Tower 645 Fifth με ΑΦΜ  13-2618504 (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4 WISE MONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Καποδιστρίου αριθμός 2, με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Αμαρουσίου (εφεξής καλούμενης η «Διαφημιστική») οι όροι συμμετοχής έχουν ως εξής:

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως ή μερικώς, της δικαιοπρακτικής του ικανότητας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την έγκυρη εγγραφή ως μέλος στη διαδικτυακή πλατφόρμα του NBA iD (https://greece.id.nba.com/) και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής νομίμως υπολαμβάνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

1.02. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων των εταιρειών «NBA Properties, Inc», «4 WISE MONKEYS», καθώς και των συζύγων όλων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β’ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή και των εταιρειών που συνεργάζονται με όλες τις προαναφερθείσες για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, οι σύζυγοι καθώς και οι μέχρι β’ βαθμού συγγενείς αυτών.

1.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφόσον ο χρήστης είναι εγγεγραμμένο μέλος στην πλατφόρμα του NBA iD και πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων, χωρίς να απαιτείται η αγορά προϊόντος του Διοργανωτή.

1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά τις παραγράφους 1.01 και 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα αυτά θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον κατωτέρω Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Διοργανωτή, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

1.05. Αποδοχή των όρων

Με την είσοδο στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν αυτόματα και αποδέχονται να συμμορφωθούνε με τους όρους και τους επίσημους κανόνες. Όλες οι αποφάσεις του Διοργανωτή σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επιλογής οποιωνδήποτε Συμμετοχών, είναι οριστικές και δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον παρόν Διαγωνισμό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Διαγωνισμού και των γνωστοποιήσεων ή άλλων δηλώσεων που περιέχονται σε οποιοδήποτε σχετικό υλικό κληρώσεων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της log in φόρμας ή του σημείου πώλησης, της τηλεόρασης, της έντυπης ή της διαδικτυακής διαφήμισης, υπερισχύουν, υπερισχύουν, υπερισχύουν και ελέγχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.

1.06 Ο Διαγωνισμός και οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του, υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες νόμους.

  1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.01. Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «διαγωνιζόμενος») δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό εισερχόμενος στον διαδικτυακό χώρο https://greece.id.nba.com/ και εφόσον έχει εισέλθει ως εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας του id.nba.com. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι Ονοματεπώνυμο, nickname, email, τηλέφωνο, ΤΚ, Ημερομηνία Γέννησης, Χώρα και Αγαπημένη Ομάδα, ενώ ταυτόχρονα να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής του συγκεκριμένου διαγωνισμού έχοντας κάνει check στο αντίστοιχο opt in πεδίο κατά την εγγραφή του ή σε μετέπειτα περίοδο πριν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

 

2.02 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των ενεργειών που προβλέπονται στην παρ. 2.01 των Όρων.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την περίοδο από 01/09/2022 έως 30/09/2022. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες πριν από ή μετά τις εν λόγω ημερομηνίες δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

  1. ΔΩΡΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.01. Για τον μήνα Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί μια (1) κλήρωση όπου θα λαμβάνουν μέρος όσοι χρήστες πραγματοποίησαν την έγκυρη εγγραφή τους, σύμφωνα με το Άρθρο 2, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ημερολογιακού μήνα.

Ως έγκυρες συμμετοχές για τη συμμετοχή στη μηνιαία κλήρωση του εκάστοτε μήνα, είναι η έγκυρη εγγραφή μέχρι και τις 23:59 της τελευταίας ημέρας του συγκεκριμένου μήνα.

4.02 Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων της Κλήρωσης γίνεται με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που εξασφαλίζει τον αδιάβλητο τρόπο επιλογής του κάθε νικητή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 01.10.2022 αντίστοιχα.

4.02.  Oι νικητές του Διαγωνισμού θα κερδίζουν:

  • 1 NBA voucher 200€

Σε κάθε κλήρωση θα κληρώνεται ίσος αριθμός νικητών με τον αριθμό των Δώρων, καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών νικητών.

Ο Διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο/τα δώρα  καθώς και τον συνολικό αριθμό́ αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού́ των τελικών νικητών, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στο site του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να πραγματοποιηθεί το δώρο λόγω ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών κοκ και δύναται να το αντικαταστήσει με δώρα της επιλογής του Διοργανωτή.

4.03 Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να έχει μόνο μια (1) συμμετοχή σε κάθε κλήρωση.

4.04.  Οι νικητές που θα αναδειχθούν, θα ενημερώνονται σε διάστημα 3 ημέρων από την κλήρωση, μέσω e-mail ή τηλεφώνου, στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του nbafanclub.gr, από τη Διαφημιστική. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο π.χ λάθος email, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και το δώρο θα μετακυλήσει σε αναπληρωματικό νικητή. . Το όνομα χρήστη, όπου έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του nbafanclub.gr, ενδέχεται να δημοσιευτεί σε συγκεκριμένη ενότητα στην ιστοσελίδα nbafanclub.gr.

4.04. Η ανάδειξη των νικητών για τα δώρα θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, της κλήρωσης.

4.05. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί.

4.06. Τα Δώρα που θα αποδοθούν σύμφωνα με τους παρόντες όρους παρέχονται για το λόγο του Διαγωνισμού, και εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν την ευθύνη σε σχέση με ελαττώματα κ.λπ., προς τη Διοργανώτρια εταιρεία ή/και τη Διαφημιστική Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις η προμήθεια με εξαπάτηση ή βαριά αμέλεια που διαπράχθηκε και δεν επεκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που μπορεί να συμβούν σε σχέση με αυτά.

 

4.07. Στην διαδικασία παραλαβής  του Δώρου από τον Διοργανωτή ή από συνεργάτη του Διοργανωτή/Διαφημιστικής,   οι νικητές υποχρεούνται να ακολουθούν τους κανονισμούς που θα τους γνωστοποιηθούν. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή συμμόρφωσης με αυτούς το Δώρο ακυρώνεται.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία είναι η εξής:

α) Ο νικητής οφείλει να έχει καταχωρήσει τα σωστά και αληθή στοιχεία επικοινωνίας όπως το email του και τον αριθμό τηλεφώνου κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα του nbafanclub.gr.

β) Η αποστολή του δώρου θα γίνεται έπειτα από συνεργασία με εταιρία κούριερ που θα αναλάβει την παράδοση του δώρου στην κατοικία που έχει ενημερώσει ο νικητής κατά την επικοινωνία του με την Διαφημιστική.

γ) Σε περιπτώσεις όπου το Δώρο της εβδομάδας αφορά προσωπικό ρουχισμό, ο νικητής θα χρειαστεί να ενημερώσει την Διαφημιστική για το νούμερο που θα χρειαστεί να αποσταλεί το Δώρο.

δ) Τηρώντας όλα τα μέτρα κατά του Covid -19 θα γίνει η παράδοση στη διεύθυνση καταχώρισης, σε διάστημα 4 εβδομάδων.

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης του Δώρου:

α) Πριν την παράδοση του Δώρου στην εταιρεία κούριερ, ο Νικητής θα ενημερώνεται για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη περίοδο παραλαβής τους.

β) Μετά την παράδοση στην εταιρεία κούριερ,  ουδεμία ευθύνη έχει ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική

Τη διαχείριση των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών αναλαμβάνει για λογαριασμό του Διοργανωτή, η Διαφημιστική.

4.08. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. O Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

4.09. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

5.01. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική, στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, συλλέγουν από τους χρήστες, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι θα έχουν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, τα εξής στοιχεία :

α. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, το όνομα χρήστη όπου έχουν ορίσει κατά την εγγραφή τους στη πλατφόρμα nbafanclub.gr.

β. Μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού , αποκλειστικά για τον σκοπό επικοινωνίας με τους νικητές και παράδοσης του Δώρου, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τους νικητές το όνομα, το επώνυμο, το email,  το τηλέφωνο, η διεύθυνση των νικητών και όποιες επιπλέον πληροφορίες περιέχονται στα έγγραφα ταυτότητας που ίσως παρουσιάζονται στον Διοργανωτή ή/και στη Διαφημιστική. Αυτά τα δεδομένα θα επεξεργάζονται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και μετά την κλήρωση για την επιβεβαίωση των νικητών και την παραλαβή των δώρων.

5.02. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην κατά τα ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη και ανακοίνωση των νικητών και την απόδοση του Δώρου σε αυτούς. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.

5.03. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος εκ των Συμμετεχόντων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση, απευθυνόμενος στην Διαφημιστική κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nbafanclub.gr
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών θα διατηρούνται μόνο κατά το απαραίτητο διάστημα για την τέλεση του Διαγωνισμού και θα διαγράφονται στο διάστημα τριών (3) μήνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εάν κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων είναι αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία.

5.04. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων των νικητών και μόνο είναι η Διαφημιστική ενώ η επεξεργασία των δεδομένων για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης των νικητών και αποστολής του Δώρου θα γίνει από τη Διαφημιστική ή/και τον Διοργανωτή.

5.05 Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Εντούτοις οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει εγγενή προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύνανται ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική να εγγυηθούν την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

5.06. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν μοιράζονται τα δεδομένα των Συμμετεχόντων ή/και νικητών με κανέναν τρίτο, με εξαίρεση την εταιρεία  αποκλειστικά για τον σκοπό της παράδοσης του Δώρου και εφόσον οι νικητές έχουν προηγουμένως ειδοποιηθεί, ως ανωτέρω προβλέπεται.

Απόρρητο Προσωπικών Πληροφοριών

Προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό (i) θα τηρούνται από την NBA Properties Inc. 3-100 Plaza Drive, Secaucus, Νιου Τζέρσεϊ, ΗΠΑ 07094; ii) Θα χρησιμοποιούνται και θα είναι προσβάσιμα μόνο στους εργαζομένους που εμπλέκονται άμεσα στον Διαγωνισμό, εσωτερική ανάλυση από τις οντότητες του ΝΒΑ και τις θυγατρικές τους, αντιπροσώπους και διαφημιστικούς και διαφημιστικούς οργανισμούς· και iii) να μην γνωστοποιούνται σε άλλους τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου μας στο http://www.nba.com/news/privacy_policy.html

Με τη συμμετοχή σε αυτόν τον Διαγωνισμό , κάθε Συμμετέχων συναινεί στις Οντότητες του ΝΒΑ και στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής της Κλήρωσης.

Οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Διαφημιστική θα πρέπει να απευθύνεται στον Διοργανωτή, NBA Properties Inc., Olympic Tower 645 Fifth Avenue New York, NY 10022 USA), προς ενημέρωση του NBAP NY.

 

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.01. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ή την αντικατάσταση των δώρων με άλλα δώρα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Διαφημιστική δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους διαγωνιζόμενους ή/και σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο. Σε περίπτωση ακύρωσης του Διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, αξίωση κατά του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω αλλαγής ή ακύρωσης.

6.02. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο nbafanclub.gr.

6.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή  ή της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διοργανωτή ή / και κατά περίπτωση των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των δώρων.

6.04. Ο Διαγωνισμός υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και είναι άκυρος όπου απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όχι για άλλες προσφορές, διαγωνισμούς και κληρώσεις από οντότητες του NBA.

6.05. Οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και οι διευθυντές, καθώς και τα μέλη του νοικοκυριού και άμεσα μέλη της οικογένειας ή/και εκείνοι με τους οποίους συγκατοικούν οι εν λόγω υπάλληλοι, υπάλληλοι και διευθυντές, της NBA Properties, Inc., της Εθνικής Ένωσης Καλαθοσφαίρισης (το “NBA”), των ομάδων μελών του NBA Media Ventures, LLC, των προμηθευτών βραβείων και των διαφημιστικών/προωθητικών γραφείων και των αντίστοιχων μητρικών εταιρειών, θυγατρικών, θυγατρικών τους (συλλογικά, “Οντοτήτων NBA”) δεν δικαιούνται να εισέλθουν ή να κερδίσουν.  Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ως «μέλη του νοικοκυριού» νοούνται τα άτομα που μοιράζονται την ίδια κατοικία ή/και ταχυδρομική διεύθυνση τουλάχιστον τρεις μήνες ετησίως με μία ή περισσότερες οντότητες του ΝΒΑ και «άμεσα μέλη της οικογένειας»: κάθε γονέας, σύζυγος, αδελφός ή παιδί και οι αντίστοιχοι σύζυγοί τους. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακεραιότητα της συμμετοχής του νικητή.

6.06. Οι εγγραφές που με οποιοδήποτε τρόπο, ανατρέπουν τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην ενότητα 2, θα είναι άκυρες. Οι οντότητες του NBA δεν είναι υπεύθυνες για χαμένες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες, καθυστερημένες, λανθασμένες, κλεμμένες, μη παραδοτέες, κατεστραμμένες, αλλοιωμένες ή μη ολοκληρωμένες συμμετοχές, σφάλματα ή προβλήματα οποιουδήποτε είδους, μηχανικά, ανθρώπινα, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων, με περιορισμό, σφαλμάτων ή προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη διαχείριση του Διαγωνισμού, την επεξεργασία των συμμετοχών, την ανακοίνωση των βραβείων ή την ακύρωση ή αναβολή οποιωνδήποτε εκδηλώσεων ή παιχνιδιών.

Οι οντότητες του ΝΒΑ διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ακυρώσουν οποιαδήποτε και όλες τις συμμετοχές ενός συμμετέχοντα που οι οντότητες του ΝΒΑ πιστεύουν ότι έχει επιχειρήσει να παραβιάσει ή να βλάψει τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη ή το σωστό παιχνίδι αυτού του Διαγωνισμού. Η χρήση αυτοματοποιημένων ή παρόμοιων συσκευών που επηρεάζουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καταχωρήσεων που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία bot, μακροεντολής, δέσμης ενεργειών ή διαγωνισμού (ή οποιωνδήποτε άλλων συσκευών που προορίζονται να αυτοματοποιήσουν οποιαδήποτε πτυχή του Διαγωνισμού) για την εισαγωγή αυτού του Διαγωνισμού, απαγορεύεται και οι συμμετοχές μέσω τέτοιων συσκευών είναι άκυρες.

Οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον Διαγωνισμό συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνούν ότι οι Οντότητες του ΝΒΑ, η Διαφημιστική και οι εκχωρητές τους μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, την πόλη/επαρχία διαμονής του συμμετέχοντα, φωτογραφίες, βίντεο ή βίντεο κλιπ ή/και άλλη οπτική ομοιότητα για διαφημιστικούς ή/και εμπορικούς σκοπούς ή/και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή τώρα ή στο εξής γνωστό χωρίς περαιτέρω αποζημίωση (οικονομική ή άλλη),  άδεια ή ειδοποίηση.

Οι Οντότητες του ΝΒΑ διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν, να τροποποιήσουν ή να αναστείλουν τον εν λόγω Διαγωνισμό ή να τροποποιήσουν τους παρόντες Επίσημους Κανόνες, με οποιονδήποτε τρόπο, σε περίπτωση σφάλματος, τεχνικού προβλήματος, παραποίησης, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου των Οντοτήτων του ΝΒΑ που παρεμβαίνει στην ορθή διεξαγωγή αυτού του Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της νόμιμης λειτουργίας αυτού του Διαγωνισμού αποτελεί παραβίαση της ποινικής και αστικής νομοθεσίας και σε περίπτωση που γίνει τέτοια προσπάθεια, οι Οντότητες του ΝΒΑ διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν ένδικα μέσα και αποζημίωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Οι Οντότητες του ΝΒΑ διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν, να τροποποιήσουν ή να αναστείλουν τον παρόν Διαγωνισμό ή να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, σε περίπτωση ατυχήματος, εκτύπωσης, διοικητικού ή άλλου σφάλματος ή οποιουδήποτε είδους, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

6.08. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλη η πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σημάτων, εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, σχεδίων, διαφημιστικού υλικού, ιστοσελίδων, πηγαίου κώδικα, σχεδίων, εικονογραφήσεων, συνθημάτων και αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του Διοργανωτή και σε άλλους ιστότοπους σε σχέση με τον παρόν Διαγωνισμό, ανήκουν ή ελέγχονται από τον Διοργανωτή ή/και τις συνδεδεμένες εταιρείες του. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση οποιουδήποτε υλικού ή πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.01. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.

7.02. Έκαστος Διαγωνιζόμενος συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ανωτέρω  και τους λοιπούς Όρους του Διαγωνισμού.

7.03. Κάθε διαγωνιζόμενος συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ανωτέρω και τους άλλους Όρους του Διαγωνισμού.

 

  1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.01. Με την είσοδο του στην κλήρωση κάθε συμμετέχων συμφωνεί να απελευθερώσει και να απαλλάξει τις οντότητες του ΝΒΑ από κάθε ευθύνη, αποζημίωση, απώλεια ή τραυματισμό που θα οδηγήσει εν όλο ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα η συμμετοχή του συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό και στην αποδοχή οποιοδήποτε βραβείου μπορεί να κερδηθεί. Οι οντότητες του ΝΒΑ δεν υποχρεούνται σε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή προς την κατάσταση, την καταλληλότητα ή την εμπορευσιμότητα του δώρου.

Οι οντότητες του ΝΒΑ δεν θα έχουν καμία ευθύνη σε σχέση με αυτόν τον Διαγωνισμό και απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, αξίωση, ενέργεια, τραυματισμό ή ζημία, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά προσωπικού τραυματισμού ή θανάτου του νικητή ή συμμετέχοντα ή οποιοδήποτε τρίτου ή ζημιά σε προσωπική ή ακίνητη περιουσία που οφείλεται εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής, κατοχής, χρήσης ή κατάχρησης του δώρου ή/και της συμμετοχής σε αυτόν τον Διαγωνισμό.

Επιπροσθέτως των περιορισμών ευθυνών που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στους ιστότοπους του Διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένων και τον οντοτήτων του ΝΒΑ, ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για:

Α) Τυχόν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες εισόδου ή για αποτυχημένες ηλεκτρονικές μεταδόσεις δεδομένων

Β) Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή, καταστροφή ή αλλοίωση συμμετοχών σε οποιοδήποτε σημείο της λειτουργίας του παρόντος Διαγωνισμού

Γ) Κάθε τεχνική δυσλειτουργία, βλάβη, σφάλμα, παράλειψη, διαγραφή , διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή βλάβη γραμμής επικοινωνιών. Ανεξάρτητα από την αιτία, όσον αφορά οποιοδήποτε εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους, κάμερα, υπολογιστές, ή παρόχους που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε σημείο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Δ) Μη συνδεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε διαδικτυακής ή ασύρματης υπηρεσίας του διαδικτύου ή του ιστότοπου ή οποιοδήποτε συνδυασμού αυτών.

Ε) Αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας διαδικτύου ή του ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών.

ΣΤ) Τυχόν τραυματισμός ή ζημία στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή οποιουδήποτε άλλου ατόμου που μπορεί να σχετίζεται ή να προκύπτει από οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής στην κλήρωση ή λήψη οποιουδήποτε υλικού του Διαγωνισμού

Ζ) Τυχόν απώλειες, οικονομικές ή άλλες που υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.